CFA DOLORS PAUL. CURS 2019-2020

 

Calendari escolar:

 

Primer trimestre: del 18 de setembre fins al 20 de desembre de 2019

Segon trimestre: del 8 de gener fins al 27 de març de 2020.

Tercer trimestre: del 30 de març fins al 19 de juny de 2020.

 

NOTA: En el cas dels cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior la durada del tercer trimestre estarà condicionada a la convocatòria de les proves oficials.

 

Els horaris de cada activitat formativa i els espais on es portaran a terme es poden consultar al taulell d’anuncis ubicat a la recepció del Centre.

 

 

NORMATIVA BÀSICA I ASPECTES D’OBLIGAT CONEIXEMENT

 

HORARIS DE CLASSE, PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA

 

La durada de les classes varia en funció de la proposta formativa, a excepció d’algun cas concret.

 

En els cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i en el curs de GES, després de la primera hora i mitja de classe hi haurà un període de descans de 30 minuts.

 

Passats 15 minuts de l’hora marcada de començament de classe els professors/es no deixaran entrar ningú a classe, a excepció dels casos justificats i acordats prèviament amb el professor/a corresponent i amb el vistiplau del tutor/a.

 

L’alumnat és responsable d’acreditar la seva assistència mitjançant la signatura dels fulls d’assistència que facilitarà el professorat en cada sessió.

 

En general i, excepte casos concrets i justificats acordats prèviament amb el professor/a corresponent, els alumnes han d’assistir un 80 {d86c4c4db086f886138e571fffb61699416467e003e843496ce86da22966a927} de les classes per poder ser avaluats. Els tutors/es informaran periòdicament a l’alumnat de la seva assistència i en el cas dels menors, també al seu pare/mare/tutor.

 

En els casos concrets que s’hagi de justificar una absència cal fer-ho correctament mitjançant un justificant (paper) on s’especifiqui clarament el període de temps (hora d’entrada i de sortida) i motiu pel qual no es pot assistir a classe. Aquests justificants s’han de lliurar al tutor/a del grup. En el cas de menors, el justificant ha d’estar signat pel pare/mare/tutor. La justificació d’una absència es comptabilitzarà com una absència justificada.

 

En el cas d’un alumne que no assisteixi a classe durant 3 setmanes seguides, se’l donarà de baixa automàticament, prèvia comunicació.

 

 

PASSADISSOS I CANVIS D’AULA O DESCANSOS

 

En qualsevol ocasió que s’hagi de canviar d’aula o de lloc de treball habitual, en els descansos entre classes o en el cas d’entrada i sortida de la formació, el desplaçament es farà amb la màxima discreció.

 

TRACTE I LLENGUATGE RESPECTUÓS

 

Cal mantenir sempre un vestuari correcte i net, així com la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins del Centre, tant amb els companys/es, com amb el professorat i el personal d’administració i serveis.

 

Queda totalment prohibit l’ús del telèfon mòbil dins l’aula i dels passadissos, així com altre equipament electrònic sense el consentiment del professorat i/o tutor/a. El professor/a i/o tutor/a podrà requisar el mòbil fins que cregui oportú.

 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

 

És obligació de tothom mantenir el Centre en bon estat i net, així com tenir un tracte acurat del material que hi ha a les dependències escolars.

 

El Centre no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de cap aparell electrònic i/o altres objectes personals que l’alumnat porti al Centre.

 

Durant tot l’horari de classes, a les escales, passadissos, vestíbul, i en general a tots els espais comunitaris, els alumnes que hi hagi han de mantenir un ambient de silenci i ordre que permeti l’activitat educativa amb normalitat i qualitat.

 

Està prohibit menjar o qualsevol altra cosa que pugui embrutar el recinte del Centre.

 

DESPERFECTES

 

Cal mantenir el Centre net, respectar-lo i evitar l’ús indegut i/o perillós de qualsevol instal·lació. S’entén que aquestes mesures són extensives a qualsevol àrea coberta o no coberta delimitada pel Centre. L’alumne/a, que intencionadament o per actituds contràries a la convivència causi algun deteriorament, haurà de fer-se càrrec de les despeses que es generin pel mal ús o, en el cas que sigui possible, col·laborar personalment en la reparació del desperfecte. Si no surt el/la responsable, se’n farà càrrec el grup. Aquesta norma s’entén que s’aplicarà en les mateixes condicions quan l’alumne/a sigui fora del Centre en activitats lectives. Tothom és responsable del material i les instal·lacions de l’edifici.

 

EXPULSIONS I CONFLICTES

 

El Centre és un lloc on conviuen un bon nombre de persones. Com a qualsevol lloc, es produeixen conflictes. S’han de resoldre sempre per la via del respecte, el diàleg i l’assumpció per tots i totes que hi ha diferents col·lectius amb funcions, drets i deures ben determinats (no pot ser d’una altra manera). Quan s’ultrapassen aquests pilars en què es fonamenta la convivència al Centre, es produeix un conflicte, que normalment té una difícil solució per a totes les parts implicades.

 

En cas d’un incident, l’alumne/a ha d’intentar resoldre’l amb el professorat afectat i informar immediatament el seu/va tutor/a. Si no queda solucionat el conflicte, es posarà en coneixement del/la director/directora.

 

Les expulsions s’han d’intentar evitar i, per tant, haurien de ser puntuals i per motius greus. L’experiència, professionalitat i ofici del/la professor/a han de promoure altres sistemes de treball de manera que s’han d’utilitzar altres mètodes com poden ser: allargament de l’hora de classe, canvis en l’avaluació, treballs extres, comunicació al tutor/a, en el cas d’alumnes menors d’edat, trucades telefòniques als pares i mares, etc.

 

Si tot i així, no es pot assegurar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels companys, o/i el respecte al professor i als companys es procedirà a l’expulsió. L’expulsió de classe pot ser considerada una conducta greument perjudicial. El professor/a que l’hagi expulsat al final de la classe ho anotarà en el full d’incidències i el lliurarà al tutor/a. Aquest/a, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat, informarà telefònicament a la família del alumne/a.

 

En cas de reincidència i acumulació d’expulsions de classe, a partir de la tercera expulsió, pot generar l’obertura d’un expedient disciplinari.

 

En cas de retirada de mòbils, mp4 i altres aparells electrònics d’alumnes menors d’edat, el professor els tornarà a l’alumne quan consideri oportú o, en cas que es consideri necessari, quan adult responsable el reculli.

 

PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES

 

Segons la normativa oficial sobre el consum de tabac i altres matèries tòxiques i, òbviament, per raons d’higiene i de salut, està prohibit fumar en totes les instal·lacions del centre. Igualment està prohibit el consum i/o tinença de begudes alcohòliques i altres substàncies tòxiques. La infracció d’aquesta norma serà considerada una conducta greument perjudicial. Per la detecció de tòxics al Centre es seguirà el procediment legal establert.

 

SORTIDES EXTRAESCOLARS

 

Totes les sortides són obligatòries, excepte en aquells casos en què s’indiqui el contrari, tant les curriculars, que són avaluables dins del currículum, com les lúdiques, que no són avaluables.

 

 

 

Materials

 

Cada professor/a informarà a l’alumnat dels materials necessaris per a cada proposta formativa.

 

 

 

Decàleg pel bon funcionament del Centre.

 

  1. No es pot córrer ni cridar pels passadissos ja que les instal·lacions del Centre són un lloc de treball i es realitzen cursos de formació.
  2. No es pot romandre als passadissos, únicament són un lloc de pas entre classe i classe.
  3. No es pot fer servir el telèfon mòbil a les aules ni als espais comuns.
  4. S’ha de tenir cura de no causar cap desperfecte a les instal·lacions del Centre.
  5. És obligació de tothom mantenir el Centre en bon estat i net, així com tenir un tracte acurat del material que hi ha a les dependències: aulari, aules d’informàtica i altres dependències. El professor és el responsable de muntar i de recollir el material d’informàtica i de deixar els ordinadors endreçats cadascun dins de l’armari.
  6. Cal llençar totes les deixalles a la paperera.
  7. El Centre no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de les pertinences de l’alumnat.
  8. Després de classe, les aules restaran el més netes possible i endreçades: calaixos buits, porta tancada, taules i cadires endreçades, llums i aires apagats.
  9. Està prohibit menjar o qualsevol altra cosa que pugui embrutar el recinte del Centre, a excepció dels llocs habilitats per a aquesta finalitat.
  10. Cal mantenir el Centre net, respectar-lo, evitar l’ús indegut i/o perillós de qualsevol instal·lació i tenir cura d’apagar els llums i les aixetes d’aigua dels lavabos.

 

 

 

 

CFA Dolors Paul

Codi de centre: 43011935

C/ de la Creueta s/n (Edifici Complex Cultural)

Cunit, 43881

 

Telèfon: 977 674 601

Horari d’atenció:     de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores.

                                   Dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30 hores.