Descripció

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) com és el cas del CFA M. Dolors Paul.

Continguts

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social es distribueixen en dos nivells:

Mòduls del nivell I
Àmbit de la comunicació Àmbit cientificotecnològic Àmbit social
Literatura
Llengua catalana I
Llengua castellana I
Llengua estrangera I
Llengua catalana II
Llengua castellana II
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Física i química I
Ciències naturals
Educació per a la salut
Ciències socials I i educació per a la ciutadania
Geografia I
Història I
Total mòduls del 1r nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals
Mòduls del nivell II
Àmbit de la comunicació Àmbit cientificotecnològic Àmbit social
Llengua catalana III
Llengua castellana III
Llengua estrangera II
Llengua estrangera III
Literatura catalana
Literatura castellana
Matemàtiques III
Matemàtiques IV
Física i química II
Biologia i geologia
Tecnologia
Ciències socials II i moviments migratoris
Geografia II
Història II
Total mòduls del 2r nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals
Mòduls opcionals
Àmbit de la comunicació Àmbit cientificotecnològic Àmbit social
Llengua estrangera 0
Llengua estrangera IV
Taller d’escriptura creativa
Llengua i TIC
L’argumentació discursiva
Parlem de literatura
Matemàtiques inicials
Dietètica i nutrició
Medi ambient i canvi climàtic
Química i societat
Tecnologies de la informació i la comunicació
Les finances personals i l’elaboració d’un pressupost
Arts i artistes
Història de la música
Viatjar per Catalunya
La globalització
Catalunya dins l’Espanya del segle XX
Total mòduls opcionals a escollir: 3 mòduls opcionals a cada nivell

Accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

Continuïtat

Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

Horari i preu

Horari: de dilluns a dijous, de 8.00 a 13.30 hores (horari en funció de l’itinerari de cada alumne/a).

Preu: 25€ per àmbit (preu total: 75€ trimestrals si es fan totes les assignatures).

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació.

Per a més informació sobre aquests estudis podeu visitar la pàgina del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/educacio-adults/