Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults —COMPETIC— tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que ja tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador i del programari més bàsic, i que volen aprofundir en els àmbits següents:

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, si no té una acreditació prèvia, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

En qualsevol cas, un alumne no podrà cursar COMPETIC 3 si no ha cursat i superat prèviament el curs de COMPETIC 2 o acredita l’ACTIC mitjà.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació.

Els certificats de superació dels cursos de COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 equivalen als certificats ACTIC bàsic, mitjà i avançat, respectivament. Per obtenir aquesta certificació l’alumnat haurà de realitzar i superar un projecte relacionat amb les competències que s’han treballat a l’acabament de cada curs.

Horari:

COMPETIC 2: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30 hores (140 hores)

Preu: 150€ (possibilitat de fraccionar pagament)

COMPETIC 3: dilluns i dimecres de 15:00 a 16:30 hores (105 hores)

Preu: 120€ (possibilitat de fraccionar pagament)

Durada: anual